Báo cáo kết quả hoạt động Facebook Fanpage

Báo cáo kết quả hoạt động Facebook Fanpage

Giới thiệu:

Cung cấp góc nhìn tổng quan về các chỉ số quan trọng trên Fanpage 

Kênh sử dụng:

Đối tượng sử dụng:

  1. Cấp quản lý
  2. Nhân viên quản lý Fanpage
Vẽ báo cáo cho bạn